STARTSIDE

PSYKOSOSIAL
RÅDGIVNING


COACHING

SUPERVISJON

KREATIVITETSUTVIKLING

KONTAKT

Coaching

Coaching kan forstås som en profesjonell form for rådgivning som befordrer og forbedrer lederens selvutviklings potensial, og tjener som understøttelse for lederens selv-administrasjon. Coaching kan også betegnes som en profesjonelt orientert "terapi for glede og besvær" hvor man framfor alt søker å støtte lederen i dennes mestring av yrkesmessige utfordringer.

Refleksjon over de ulike yrkesmessige krav og mestrings muligheter er av vesentlig betydning. Sosial intelligens og sosiale ferdigheter står sentralt i møtet med ethvert menneske.

Et hovedanliggende er å bli bevisstgjort sine kommunikative ferdigheter gjennom erfaring og
opplevelse, lære å kjenne de kommunikative regler, og kunne anvende disse i enhver kontekst, så vel som å kunne artikulere sine personlige problemer.

Gjennom den fler perspektivistiske arbeidsmåten blir lederen i stand til å utvide sine synsfelt og standpunkter og dermed se mer differensiert på seg selv og sine løsningsstrategier.
Dermed øker handlingsalternativene for bearbeiding av de ulike temaer som blir brakt fram.